واکاوی ابعاد و مولفه های نوآوری رفتاری منابع انسانی در سازمان کودکان استثنایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی و شناسایی نوآوری رفتاری منابع انسانی در سازمان کودکان استثنایی بود.

روش شناسی پژوهش:

 پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. گردآوری داده ها و استخراج مضامین مرتبط با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با آگاهی دهندگان کلیدی در این حوزه صورت گرفت.انتخاب مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری بود که بر اساس آن تعداد 14 نفر از متخصصان،خبرگان، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مدیران کل سازمان کودکان استثنایی انتخاب شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. داده ها به روش تحلیل مضمون بررسی شدند.

یافته ها

مدلی برای نوآوری رفتاری منابع انسانی در سازمان کودکان استثنایی در قالب 14 مولفه(صداقت رفتاری،مثبت اندیشی در رفتار،توانمندسازی،فرهنگ خودکنترلی،خودکارآمدی نوآورانه،اعتمادآفرینی،مدیریت مشارکتی،مشارکت پذیری،تفکر بهنگام، رضایت شغلی، عدالت سازمانی،فرهنگ ارتباطات سازمانی،فضای سالم رقابت جویی،ارزیابی عینی منابع) و 53 شاخص طراحی شد و مولفه خودکارآمدی نوآورانه دارای بالاترین و مولفه ارزیابی عینی منابع دارای پایین ترین میزان تاثیرگذاری بر نوآوری رفتاری منابع انسانی بوده اند.

بحث و نتیجه گیری

با کاربرد مولفه های نوآوری رفتاری منابع انسانی، کارکنان می توانند به دور از دغدغه های جسمی، روانی و... و هم چنین مشکلات رفاهی و دشواریهای ناشی از امکانات و تجهیزات به رفتارهای نوآورانه بپردازند.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2569396 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!