تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر شادکامی، سلامت روان و کیفیت زندگی مادران دارای کودک اتیسم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی، سلامت روان و کیفیت زندگی مادران دارای کودک اتیسم می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 نفر (در گروه آزمایش و گواه هر کدام 15 نفر) می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) و گروه گواه گمارده شدند. پژوهشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود و از هر دو گروه براساس پرسشنامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه سلامت روان و پرسشنامه کیفیت زندگی پیش آزمون به عمل آمد و گروه های آزمایش در 8 جلسه90 دقیقه ای در معرض متغیرهای مستقل (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) قرار گرفتند. سپس از هردوگروه پس آزمون به عمل آمد و یک ماه بعد نیز پیگیری انجام شد و برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج به دست آمده در سطح معنی داری 05/0 نشان دادند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه، موجب افزایش شادکامی، سلامت روانی و کیفیت زندگی در گروه آزمایش شده است و نتایج پیگیری نشان داد که تفاوت ها در نمرات پیگیری شادکامی، سلامت روانی و کیفیت زندگی مربوط به تداوم درمان مبتنی بر پذیر و تعهد (عضویت گروهی) می باشد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان، شادکامی و بهبود کیفیت زندگی مادران دارای کودک اتیسم تاثیرگذار است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
81 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2570932 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!