ارزیابی مولفه های تاب آوری اجتماعی شهر در برابر زلزله مطالعه موردی: کلانشهر کرمانشاه

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شهرها سیستم های پیچیده و متکی به هم هستند که در برابر تهدیدات ناشی از بلایای طبیعی و انسانی آسیب پذیر می باشند. کاهش قرار گرفتن در معرض خطرات طبیعی امروزه به یک هدف مهم و گسترده در برنامه ریزی و مدیریت بحران تبدیل گشته است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مولفه های تاب آوری اجتماعی شهر در برابر زلزله در کلانشهر کرمانشاه و ارایه راهکارهای موثر در این زمینه می باشد. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است، جامعه آماری شهروندان شهر کرمانشاه می باشند که با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر از شهروندان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند ، جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که میزان پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 79/0 بدست آمده نشان دهنده ی پایایی خوب پرسشنامه می باشد. در راستای پاسخ به مسیله تحقیق از از مدل ماباک و برای نمایش نتایج خروجی به صورت نقشه از نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. در این پژوهش تاب آوری اجتماعی در چهار شاخص؛ آگاهی و دانش، مهارت، نگرش و سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، در شاخص آگاهی و دانش منطقه هفت در رتبه اول و منطقه دو در رتبه آخر؛ در شاخص مهارت، منطقه هشت در رتبه اول و منطقه چهار در رتبه آخر؛ در شاخص نگرش منطقه چهار در رتبه اول و منطقه دو در رتبه هشتم و در شاخص سرمایه اجتماعی منطقه سه در رتبه اول و منطقه یک در رتبه هشتم قرار دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
7031 تا 7044
لینک کوتاه:
magiran.com/p2571294 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!