شاخص های تاثیرگذار بر نگرش مصرف کنندگان بازار خودروهای لوکس به روش تحلیل مضمون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نگرش مصرف کنندگان عامل تعیین کننده در گرایش به برندهای لوکس است. مطالعه حاضر باهدف شناسایی شاخص های تاثیرگذار در نگرش مصرف کنندگان بازار خودروهای لوکس انجام شد. این مطالعه کاربردی-اکتشافی، بر پایه تحقیق کیفی و به روش دلفی و روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند صورت گرفت. شرکت کنندگان در مطالعه شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان بازار خودروهای لوکس و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه گردآوری شدند. تحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون و شاخص های شناسایی شده از مصاحبه، به روش دلفی اعتبارسنجی شدند. تحلیل داده ها در فاز کیفی با نرم افزار MaxQDA و تحلیل پرسشنامه دلفی با نرم افزار Matlab انجام شد. نتایج نشان داد به کارگیری توانمندی فناورانه و مدیریت کیفیت قطعات و ایمنی خودروها بیشترین تاثیر را در نگرش مصرف کنندگان به خودروهای لوکس دارند. این عوامل بر آپشن های کاربردی خودروهای لوکس و مدیریت تجربه مشتری تاثیرگذارند. بر پایه این نتایج شرکت های خودروسازی می توانند استراتژی بازاریابی خود را جهت بهبود ارزش ادراک شده برند، رضایت و حس انحصارطلبی مشتری، درگیری ذهنی مصرف کننده با برند طراحی کنند تا جایگاه برندهایشان در ذهن مشتری تقویت شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2571433 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!