ارزیابی کارایی مدل GARP در پیش بینی احتمال وقوع فرسایش آبکندی در آبخیز آبگندی استان کهگیلویه و بویراحمد

پیام:
چکیده:
در این مطالعه به ارزیابی کارایی مدل GARP در پیش بینی احتمال وقوع فرسایش آبکندی در حوزه آبخیز آبگندی استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است. پس از بازدیدهای میدانی، تعداد 81 آبکند به وسیله GPS و دوربین نقشه برداری ثبت و نقشه پراکنش فرسایش آبکندی در منطقه مورد مطالعه در محیط نرم افزار ArcGIS تهیه شد. هم چنین متغیرهای ارتفاع، شیب زمین، جهت شیب، فاصله از جاده، فاصله از جریان های سطحی، کاربری اراضی، خاکشناسی، سنگ شناسی، تراکم زهکشی و شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI) به عنوان متغیرهای اثرگذار بر وقوع فرسایش آبکندی، انتخاب شده و در فرآیند مدل سازی به عنوان متغیرهای مستقل در وقوع فرسایش آبکندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل  سازی وقوع فرسایش آبکندی در نرم افزار Desktop Garp اجرا شد و برای اعتبارسنجی نتایج پیش بینی، منحنی تشخیص عملکرد نسبی (ROC) و آماره مهارت صحیح (TSS) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد بیش ترین احتمال وقوع فرسایش آبکندی در بخش مرکزی حوضه متمرکز شده است و با حرکت به سمت قسمت های مرزی به ویژه جنوب شرق حوضه، از میزان این احتمال کاسته می شود. معیارهای ارزیابی دقت 0/97=ROC و 0/84=TSS نیز نشان دهنده عملکرد عالی مدل گارپ در پیش بینی احتمال وقوع فرسایش آبکندی در آبخیز آبگندی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2571489 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!