فراسنجه های جدول زیستی دو جنسیتی مرحله سنی سن سبز پستهAcrosternum milleri (Hemiptera: Pentatomidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پسته یکی از مهمترین محصولات باغی کشور می باشد. سن های سبز پسته، به ویژه سن سبز یک دست پسته (Hemiptera: Pentatomidae) Mulsant &Rey Acrosternum millieri یکی از آفات مهم و کلیدی پسته در ایران می باشند. در این پژوهش حشرات کامل سن سبز پسته A. millerii از باغ های پسته شهرستان رفسنجان در سال 1397 جمع آوری و فراسنجه های جدول زندگی ویژه سن- مرحله رشدی، دو جنسی سن سبز پسته در اتاقک رشد با شرایط دمایی1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی مغز تازه پسته رقم کله قوچی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نرخ خالص تولید مثل برابر با 11/4±29/26 (ماده/ماده)، نرخ ناخالص تولید مثل برابر با 91/5±28/54 (تخم)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت برابر با0031/0±061/0 (ماده/ماده/روز)، مدت زمان یک نسل برابر با50/0±44/53 (روز) و نرخ متناهی افزایش جمعیت برابر با0033/0±063/1 (ماده/ماده/روز)، بدست آمد. با توجه به نتایج جدول زیستی باروری، می توان در پیش بینی رشد و ارزیابی جمعیت آفت و همچنین در برنامه های مدیریت یکپارچه آفت (IPM) گام مهمی برداشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
127 تا 146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2571692 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!