بررسی شیوع حیوان گزیدگی در شهرستان قائنات در طی سال های 1400-1396

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
گازگرفتگی به وسیله حیوانات، تهدید بزرگی برای سلامتی مردم است چون متعاقب آن می تواند بیماری کشنده هاری را سبب شود. هاری درکشور ایران هنوز یکی از معضلات بهداشتی اقتصادی می باشد.لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت شیوع موارد حیوان گزیدگی درشهرستان قاینات طی 5 سال انجام شد.
روش کار
در این مطالعه توصیفی- تحلیلی ،جامعه آماری شامل موارد حیوان گزیده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قاینات طی سال های 1400-1396 می باشد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss ورژن 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از ازمون آماری کای اسکویر به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. به منظور تعیین معنا دار بودن آماری 0.05> P-Valueتعیین شد.
نتایج
1326 مورد حیوان گزیدگی با میانگین شیوع 2.27 در 1000 نفرگزارش شد که 77.34% از آن ها مرد بودند. 59.28% در مناطق روستایی ساکن بودند. میانگی سنی افراد 24.12± 44.74 سال بود و غالبا در گروه سنی 50 ساله و بالاتر (38.3٪) قرار داشتند. 77.8 % از موارد گازگرفتگی توسط سگ بود. اندام فوقانی(1/43 %) بیشترین اندام گزیده شده بود و بیشترین موارد در فروردین ماه با 9.4 درصد مشاهده گردید.
نتیجه گیری
با افزایش حیوان گزیدگی در شهر قاینات و اهمیت عوارض ناشی ازآن به لحاظ بهداشتی و اقتصادی ، مسیولان باید به برنامه ریزی و مداخله برای کاهش موارد بواسطه افزایش سطح آگاهی ازطریق آموزش و مبارزه با سگ های ولگرد اقدام نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
2245 تا 2255
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572115 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!