شیوع اضطراب، افسردگی و استرس و همبسته های روانی-اجتماعی آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره همه گیری کووید-19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی علایم اضطراب، افسردگی و استرس و همبسته های روانی-اجتماعی آن در دانشجویان پزشکی در دوره همه گیری COVID-19، انجام شد.
روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که روی 347 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال تحصیلی 1399-1400 انجام شد. داده ها با استفاده از یک پرسشنامه ساختاریافته آنلاین جمع آوری گردید. به منظور سنجش میزان افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) استفاده شد.
نتایج
بر اساس آزمون DASS، به ترتیب 59/7، 55/5 و 57/4 درصد از دانشجویان پزشکی دارای درجاتی از افسردگی، اضطراب و استرس بودند. میزان افسردگی در دانشجویان رشته پزشکی که فرزند نداشتند (0/006=P)، رضایت کمتری از رشته تحصیلی خود داشتند (0/005>P)، سوء مصرف مواد داشتند (0/01=P)، و به COVID-19 مبتلا شده بودند بیشتر بود (0/02=P). فراوانی اضطراب در دانشجویان رشته پزشکی که سوء مصرف مواد داشتند (0/01=P) و رضایت کمتری از رشته تحصیلی خود داشتند بیشتر بود (0/001=P). استرس در افرادی که سوء مصرف مواد داشتند (0/005>P)، رضایت کمتری از رشته تحصیلی خود داشتند (0/005>P) و واکسن COVID-19 دریافت نکرده بودند، بیشتر بود. (0/02=P).
نتیجه گیری
بیش از 50 درصد از دانشجویان پزشکی در دوره پاندمی COVID-19 درجاتی از افسردگی، اضطراب و استرس را گزارش کردند. عدم رضایت از رشته تحصیلی و سوء مصرف مواد با هر سه خرده مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان پزشکی مرتبط بود. میزان استرس در دانشجویانی که واکسن COVID-19 دریافت کرده بودند، کمتر از کسانی بود که واکسن دریافت نکرده بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
2293 تا 2309
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572120 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!