بررسی اثرات نانو ذرات Zr بر پایداری فاز ساختاری، میکرو استرین ها، و میخکوبی شار در ابررسانای دمای بالای BSCCO آلاییده با Zr/Cu

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این تحقیق، مقاومت نمونه های پلی کریستالی BSCCO (Bi-2223) (x=0.0، 0.002، 0.0075 و 0.01) سنتز شده به روش سل-ژل تحت میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، خواص ساختاری و مورفولوژیکی ابررساناهای سرامیکی با استفاده از اندازه گیری های پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی (FESEM) مورد بررسی قرار گرفته است. مشخص شد که فاز ساختاری Bi-2223 بیش از سایر فازها در نمونه های سنتز شده برای x≤0.0075 تشکیل شده است. بر اساس اندازه گیری های مقاومت، مشخص می شود که TC با افزایش دوپینگ Zr کاهش می یابد و دومین انتقال ابررسانا برای x≥0.0075 دیده می شود. مدل خزش شار فعال شده حرارتی (TAFC) در ابررساناهای سرامیکی سنتز شده بررسی شده است. علاوه بر این، رفتار مقاومت مغناطیسی همه نمونه ها برای تعیین وابستگی انرژی پینینگ با میدان های مغناطیسی اعمال شده و دوپینگ Zr مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دریافتیم که انرژی پینینگ با افزایش دوپینگ Zr بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. بنابراین خزش گردشاره ها و عبور از سد انرژی با سهولت بیشتری رخ می دهد و بنابراین انرژی پینینگ با افزایش دوپینگ Zr کاهش می یابد. علاوه بر این، توافق خوبی بین مدل TAFC اصلاح شده و داده های تجربی برای ترکیبات سنتز شده به دست آمده است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
479 تا 492
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572140 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!