مدل سازی اپتیک خطی روی لایه نازک زیگزاگ آلومینیم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
لایه نازک مجسمه سازی شده آلومینیم زیگ زاگ از دو ستون یکسان تشکیل شده است، نانوستون های اول (زیگ) در زاویه χ و نانوستون های دوم (زاگ) در زاویه (π-χ) جهت گیری شده اند. خواص نوری این نانوساختارها با استفاده از روش ماتریس انتقال برای نورهای تابشی پلاریزه خطی s و p در محدوده طول موج 300-1000 نانومتر به دست آمد. طیف بازتاب و انتقال نانوساختارهای زیگزاگ با تعداد بازوها و طول های مختلف در زوایای تابش مختلف به دست آمد. قله های براگ برای نانوساختارهای زیگ زاگ بیش تراز 4 بازو برای نور پلاریزه در زوایای بیشتر از 30  ظاهر می شوند. برای نانوساختارهای زیگزاگ 4، 8 و 16 بازو به ترتیب یک، دو و سه قله براگ مشاهده شد. با این حال، برای نور پلاریزه p هیچ قله براگی در هیچ یک از زوایای تابش مشاهده نشد. همچنین برای ساختار زیگزاگ 8 بازو برای نور پلاریزه s در زوایای تابش 60، تعداد قله های براگ با افزایش طول بازو افزایش می یابد. علاوه بر این، قله های ایجاد شده در طول موج های کمتر از 550 نانومتر جابه جایی قرمز و قله های به وجود آمده در طول موج های بیشتر از 550 نانومترجابه جایی آبی را نشان دادند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
493 تا 503
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572141 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!