دینامیک درهمتنیدگی سیستم دواسپینی با اندرکنش های ژیالوشینسکی-موریا وهایزنبرگ وابسته به زمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مقاله حاضر، دینامیک درهم تنیدگی یک سیستم دو اسپین را با اندرکنش هایزنبرگ و اندرکنش ژیالوشینسکی-موریا (DM) را مورد بررسی قرار داده ایم.. فرض می کنیم که هر دو ضرایب J و D سیستم وابسته به زمان هستند. دو سناریو مختلف را در نظر می گیریم: در مورد اول، هر دو ضریب هایزنبرگ و DM تابع سینوسی هستند. یافته ها نشان می دهد که اگر وابستگی زمانی هر دو برهمکنش یکسان باشد، درهم تنیدگی کوانتومی سیستم استحکام بیشتری را نشان می دهد و نوسانات زمانی آن به طور قابل توجهی در طول زمان کاهش می یابد. در حالت دوم، ضریب هایزنبرگ و برهمکنش DM دارای اختلاف فاز در نظر میگیریم یافته ها حاکی از آن است که این نوع وابستگی به زمان باعث نوسانات شدید درهم تنیدگی می شود، به طوری که گاهی اوقات همبستگی به صفر می رسد. بنابراین، برای دستیابی به درهم تنیدگی پایدارتر در طول زمان، بهتر است وابستگی زمانی اندرکنش هایزنبرگ و اندرکنش DM یکسان باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
517 تا 523
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572143 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!