تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، آزادسازی تجاری و قیمت نفت بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه کشاورزی یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی ایران است که نقش مهمی در تولید ناخالص ملی دارد. در این مطالعه اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، آزادسازی تجاری، قیمت نفت، سرمایه گذاری و اشتغال بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در طی سال های 1397-1368 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارزیابی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان این متغیرها از رویکرد الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) بهره گرفته شد. نتایج این مدل نشان می دهد که مصرف انرژی تجدیدپذیر و اشتغال تاثیری مثبت بر شاخص رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران دارد؛ به طوری که انتظار می رود با 1 درصد افزایش در سرانه مصرف انرژی تجدیدپذیر و اشتغال، رشد اقتصادی در بلندمدت به ترتیب حدود 25/0 و 72/0 درصد افزایش یابد. در مقابل افزایش قیمت نفت و آزادسازی تجاری تاثیری منفی بر رشد بخش کشاورزی می گذارد. نتایج مربوط به روابط کوتاه مدت نیز نشان می دهد که ضریب جمله تصحیح خطا معنی دار و دارای علامت منفی است. بر اساس این نتیجه انتظار می رود در هر دوره حدود 84 درصد انحراف رابطه ی کوتاه مدت از مسیر بلندمدت، تعدیل شود. در نهایت با توجه به تاثیر بالای مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و از سوی دیگر با توجه به آلودگی های شدید ناشی از مصرف سوخت های فسیلی پیشنهاد می شود که دولت با فراهم نمودن زیرساخت ها، زمینه جایگزینی هر چه سریع تر انرژی های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر را فراهم آورد.
زبان:
فارسی
صفحات:
383 تا 403
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572257 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!