تاثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر داده بر کاهش خطاهای مربوط به افعال چندقسمتی در تکالیف نوشتاری زبان آموزان سطح متوسط انگلیسی به عنوان زبان خارجی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
افعال چندقسمتی (phrasal verbs) یکی از موضوعات چالش برانگیز در یادگیری زبان انگلیسی، به ویژه برای زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL) می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از رویکرد یادگیری مبتنی بر داده (DDL) بر کاهش خطاهای مربوط به افعال چندقسمتی (phrasal verbs errors, PVEs) در تکالیف نوشتاری زبان آموزان سطح متوسط صورت گرفت. در این پژوهش، که با استفاده از طرح تجربی انجام گرفت، 30 زبان آموز زن 13 تا 20 سال به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل، هریک شامل 15 نفر، تقسیم شدند. از آزمون تعیین سطح نلسون برای اطمینان از همگونی شرکت کنندگان هر دو گروه استفاده شد. پیش آزمون شامل نوشتن شش پاراگراف با استفاده از شش مجموعه متشکل از پنج فعل چندقسمتی مرتبط بود، که در پس آزمون نیز تکرار شد. هر دو گروه آزمایش و کنترل شش جلسه آموزش دیدند، با این تفاوت که گروه آزمایش آموزش ها را با رویکرد DDL و گروه کنترل آموزش ها را به رویکرد آموزش صریح دریافت کرد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر کاهش خطاهای افعال چندقسمتی (PVEs)، عملکرد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به میزانی قابل ملاحظه بهتر بود. بنابراین، این پژوهش استفاده از DDL را به عنوان یک ابزار مفید برای آموزش افعال چندقسمتی در کلاس های EFL توصیه می کند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572397 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!