نشانگرهای ربطی در کتب درسی دستور زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی : تمرکز بر آموزش و فراوانی استفاده از آنها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با هدف بررسی دو موضوع کلیدی در رابطه با نشانگرهای ربطی، مطالعه حاضر به بررسی فراوانی استفاده و آموزش آنان (از این رو، اما، اگرچه، از آن زمان و علاوه بر آن) درکتب درسی ایرانی دستور زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی و مقایسه آنها با کتب دستور زبان انگلیسی خارجی پرداخته است. برای این منظور دو سری کتاب دستور زبان شامل سه کتاب گرامر انگلیسی ایرانی و سه کتاب گرامر انگلیسی خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین فراوانی نشانگرهای ربطی از مدل فراگفتمان بین فردی هایلند (2005) استفاده شد. در مورد آموزش نشانگرهای ربطی، ده اصل پیشنهادی ارایه شده توسط والکووا (2020) برای آموزش موثر نشانگرهای ربطی در کتاب های درسی برای اهداف دانشگاهی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که نشانگرهای ربطی تجمیعی رایج ترین، و نشانگرهای ربطی انتقال پیامد کمترین فراوانی را در هر دو سری کتاب های درسی داشتند. همچنین مشخص شد که کتاب های درسی ایرانی نسبت به کتب درسی خارجی از نشانگرهای ربطی به میزان بیشتری استفاده می کنند. در نهایت، همه کتاب های درسی انتخاب شده نتوانستند میزان بالایی از تعهد به اصول موثر آموزش نشانگرهای ربطی را در تدریس خود نشان دهند. اگرچه کتاب های درسی خارجی کمتر از نشانگرهای ربطی در متون خود استفاده کردند، اما نسبت به کتاب های درسی ایرانی میزان بیشتری از بکارگیری اصول آموزش نشانگرهای ربطی را نشان دادند. با توجه به نقش یادگیری اتفاقی، به توسعه دهندگان کتب و طراحان برنامه درسی به شدت پیشنهاد می شود که از اصول موثر آموزش نشانگرهای ربطی پیروی کنند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
84 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572402 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!