گامی به سوی مدیریت پایدار بوم نظام های مرتعی: 1- ارائه چارچوب واکاوی و مدل مفهومی مشارکت بهره برداران مرتعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
بهره برداری اصولی در سیستم های پیچیده اجتماعی_بوم شناختی مرتعی و توسعه الگوهای مشارکت مردمی به عنوان زیربنایی برای مدیریت پایدار بوم نظام های مرتعی به رسمیت شناخته شده اند که هم افزایی اجتماعهای بهره بردار محلی را برای حفاظت از این منابع به دنبال دارد. برای درک بهتر سیستم های پیچیده اجتماعی-بوم شناختی و مقابله با چالش های پیچیده جهانی و دستیابی به مدیریت پایدار مرتع ها، ضرورت دارد که چارچوب های کاربردی و عملیاتی مدیریت مشارکتی توسعه داده و سنجش شوند. با توجه به کمبود اطلاعات و شکاف دانش، این پژوهش به دنبال ارایه چارچوبی نوین و جامع در زمینه مدیریت مشارکتی بهره برداران مرتعی می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، ابتدا منابع مرتبط با مشارکت مردمی مرور و به دنبال آن چارچوبی نوین برای واکاوی مشارکت بهره برداران مرتعی ارایه شد. سپس، با نمونه برداری غیراحتمالی هدفمند 30 نفر از خبرگان محلی انتخاب و با انجام مصاحبه، داده ها و اطلاعات مرتبط با معیارهای چارچوب، از جمله آموزش، مشارکت، تسهیلگری، سرمایه ها، استخراج شدند. درادامه، ضمن سنجش چارچوب مفهومی ارایه شده در مرتع قلنگان شهرکرد، مدل مفهومی آن ترسیم گردید. یافته های سنجش هر محور چارچوب و مدل نهایی، در بررسی های جداگانه قابل ارایه، ارزیابی شده اند. این پژوهش پیشنهاد می کند برای مدیریت پایدار بوم نظام های مرتعی و درک بهتر مشارکت بهره برداران، به چارچوب های مفهومی جدیدی نیاز است تا ضمن درنظر گرفتن وضع موجود، سنجه های موثر بر مشارکت بهره برداران را مورد توجه قراردهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2572940 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!