ارائه مدل اندازه گیری تداعیات برند لیگ های ورزشی حرفه ای مورد مطالعه: لیگ برتر فوتبال

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رقابت شدید موجود در صنعت سرگرمی، لیگ های ورزشی را بر آن داشته است تا برای جذب و حفظ مصرف کنندگان، به ارتقای جایگاه برند خود در ذهن مصرف کنندگان روی بیاورند. با توجه به نبود ابزاری پایا و استاندارد برای ارزیابی تداعیات برند مصرف کنندگان از لیگ های ورزشی در ادبیات تحقیق، پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل اندازه گیری تداعیات برند لیگ های ورزشی در بین مصرف کنندگان لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. در روش شناسی پژوهش، از یک طرح تحقیق چهارمرحله ای (مرور عمیق ادبیات تحقیق، گروه های کانونی، بازبینی متخصصان و پیمایش آنلاین) بهره برده شد. نمونه تحقیق در مرحله گروه های کانونی از دانش آموختگان مدیریت ورزشی (18 نفر) و در مرحله پیمایشی از تمامی علاقه مندان به لیگ برتر فوتبال ایران (176 نفر) انتخاب شد. حاصل سه مرحله اول، یک ساختار 18 سازه ای و 66 گویه ای بود که در شبکه های اجتماعی و به صورت الکترونیکی به پیمایش گذاشته شد. داده های جمع آوری شده از پیمایش، با استفاده از نرم افزار پی ال اس نسخه 3 تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاصل از آزمون مجدد مدل اندازه گیری، ابزار 18 سازه، اما 60 گویه ای را تایید کرد. تمامی آماره های نتایج مربوط به روایی همگرا، میانگین واریانس استخراج شده، روایی واگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ سازه ها و گویه ها در جداول موجود در مقاله ارایه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2573698 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!