نقش مدیریت نقدینگی بر سودآوری بانک ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نظام بانکی به عنوان یکی از اثرگذارترین بخش های اقتصاد، با جمع آوری بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود و هدایت آن به سمت بخش های مولد، موجب رونق و شکوفایی اقتصادی می شود. سودآوری بانک ها تابع مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی است که مدیریت نقدینگی مهم ترین آن ها است. بانک ها برای کسب سود، باید نقدینگی خود را به نحوی مدیریت نمایند که ضمن پاسخگویی به تعهدات خود از هدررفت فرصت های سرمایه گذاری جلوگیری نمایند. در این پژوهش با بررسی نماگرهای موثر بر مدیریت نقدینگی، شاخصی ترکیبی که معرف میزان مدیریت نقدینگی بانک است محاسبه و معرفی شد. سپس با استفاده از داده های سالانه 16 بانک در دوره زمانی (1399-1385)، اثر مدیریت نقدینگی بر سودآوری بانک ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، آرلانو-بوند دو مرحله ای بررسی شد. نتایج نشان می دهد مدیریت نقدینگی بیش ترین تاثیر مثبت را بر سودآوری بانک ها دارد به طوری که در بانک های خصوصی و نیمه دولتی، شدت این اثرگذاری بیشتر از بانک های دولتی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2575964 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!