محیط نهشتی سازند باروت در برش باروت آغاجی، شمال غرب کوه های سلطانیه، البرز غربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سازند باروت با سن کامبرین پیشین یکی از مهم ترین واحدهای سنگ چینه ای در بازسازی جغرافیای دیرین شمال ایران طی کامبرین آغازین است. در این مطالعه، ما داده های رخساره ای دقیقی را از این سازند در برش باروت آغاجی واقع در جنوب غرب زنجان، برای بازسازی محیط نهشت دیرینه ارایه می دهیم. سازند باروت در این برش از حدود 500 متر نهشته های مخلوط سیلیسی آواری و کربناته تشکیل شده است و مرزهای پایین و بالای آن با هر دو سازند سلطانیه و زاگون تدریجی است. هفت رخساره سنگی/ریزرخساره شناسایی شده عبارتند از: ماسه سنگ های آرکوزی قرمزرنگ ریز تا متوسط دانه حاوی ساختمان های فیزیکی و زیستی جزر و مدی (F1)، گلسنگ های سبز تا قرمزرنگ با لامیناسیون ظریف و ساختمان های زیستی جزر و مدی (F2)، باندستون استروماتولیتی دولومیتی (F3)، مادستون دولومیتی با شواهد تبخیری های اولیه (F4)، باندستون ترومبولیتی دولومیتی (F5)، کنگلومرا/برش کربناته (F6) و وکستون آنکوییدی دولومیتی (F7). ترتیب روی هم قرارگیری رخساره ها به صورت چرخه های کم عمق شونده به سمت بالا، از ماسه سنگ های پهنه مخلوط گلی-ماسه ای در قاعده، پوشیده شده با گلسنگ های پهنه گلی به کربنات های بالای جزر و مدی است. شواهد وجود کانی های تبخیری در سازند باروت، در کنار وجود دیگر حوضه های تبخیری کامبرین زیرین در خاورمیانه، هند و پاکستان، نشان دهنده شرایط آب و هوایی دیرین گرم و خشک طی نهشت این رسوبات است.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2576759 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!