چینه ‎‍نگاری و بازسازی محیط رسوب گذاری سازندهای دلیچای و لار در برش ینگجه (جنوب خاوری زنجان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعات چینه‎‍نگاری و رسوب‎‍شناسی بر روی 69 نمونه از مجموع 115 متر توالی سنگی مربوط به سازندهای دلیچای و لار در منطقه جنوب خاوری زنجان انجام شد. سنگ آهک‎‍های سازند دلیچای با ستبرای 78 متر با مرز پوشیده بر نهشته‎‍های سازند شمشک و به صورت تدریجی در زیر توالی‎‍های کربناته سازند لار به ضخامت 37 متر واقع شده است. شناسایی مرز بین سازندهای دلیچای و لار براساس شواهدی از قبیل تغییر رنگ توالی‎‍ها، تغییر ضخامت لایه‎‍ها از متوسط لایه در سازند دلیچای به ضخیم لایه در سازند لار، وجود تالاسینوییدها و گرهک‎‍های سیلیسی در نزدیکی مرز، حضور فسیل‎‍های آمونیت و بلمنیت در آخرین توالی‎‍های سازند دلیچای و تغییر رخساره‎‍ها از مادستون عمیق در سازند دلیچای به وکستون تا پکستون محیط‎‍های کم عمق‎‍تر انجام شد. مرز بالایی سازند لار در این ناحیه پوشیده است و به عبارت دیگر سازند لار جدیدترین سازند در این برش به شمار می‎‍رود. بر مبنای مطالعات رخساره‎‍ها، پنج رخساره رسوبی در این نمونه‎‍ها شناسایی شد که شامل 1- پکستون پلوییدی دارای اینتراکلاست؛ 2- وکستون تا پکستون دارای پلت و آنکویید؛ 3- مادستون دارای اثر فسیل تالاسینویید؛ 4- پکستون پلاژیک حاوی دوکفه‎‍ای و 5- مادستون پلاژیک اند و نشان می‎‍دهد سازند دلیچای و لار در بخش‎‍های حوضه عمیق و رمپ خارجی (basin-outer ramp) نهشته شده‎‍اند. نتایج مطالعات صحرایی و رخساره‎‍ای در این برش، بیانگر وجود یک روند عمیق شوندگی به سمت بخش‎‍های میانی برش (بخش‎‍های بالایی سازند دلیچای) و در ادامه یک روند کم عمق شوندگی به سمت بخش‎‍های انتهایی برش (سازند لار) است.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2576761 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!