اختلال گفتمانی در افراد آسیب دیده مغزی نیمکره راست: شواهدی از پردازش بندهای موصولی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در دیدگاه های پیشین، نیمکره چپ، نیمکره غالب و پردازشگر اطلاعات مختلف زبانی قلمداد می شد؛ اما مطالعات اخیر نشان می دهند که نیمکره راست نیز در پردازش های مرتبط با زبان نقش دارد. آسیب نیمکره راست می تواند بر مهارت های مرتبط با زبان تاثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اختلال گفتمانی در بزرگسالانی با آسیب مغزی نیمکره راست از طریق پردازش بندهای موصولی بود. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نوع کمی است. جامعه آماری شامل 10 بزرگسال سالم و 10 بزرگسال فارسی زبان با آسیب نیمکره راست بود که به صورت نمونه در دسترس هدفمند انتخاب شدند. آزمون های پژوهش شامل آزمون های غربالگری و آزمون-های سنجش سرعت پردازش ساخت های موصولی بود که از طریق نرم افزار DMDX انجام شد. تحلیل داده ها با روش های آماری تحلیل واریانس دوراهه، آماری تی دو گروه مستقل و تی جفت نمونه ای صورت گرفت. در ساخت های موصولی فاعلی، تفاوت سرعت پردازش مقوله ها، بندهای موصولی و جملات موصولی بین دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار نبود (05/0P>)؛ اما در جملات موصولی مفعولی این تفاوت سرعت پردازش ها بین دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار بود (05/0P<). در ساخت های موصولی فاعلی و مفعولی پس از بافت مبتدایی، تفاوت سرعت پردازش مقوله ها، بندهای موصولی و جملات موصولی بین دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار بود (05/0P<) در گروه آزمایش تفاوت سرعت پردازش بندهای موصولی و جملات موصولی فاعلی و مفعولی با و بدون بافت مبتدایی پیشین معنی دار بود (05/0P<). یافته های پژوهش شواهدی از تاثیر منفی آسیب مغزی نیمکره راست بر مهارت گفتمانی ارایه می کند. همچنین، افراد آسیب دیده مغزی نیمکره راست در پردازش ساخت های پیچیده زبانی دارای عناصر ارجاعی مانند ساخت های موصولی نسبت به افراد سالم همتا دچار دشواری بیشتری هستند
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2576764 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!