تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رضایت مندی و وفاداری فراگیران به منظور ارایه مدل (مورد مطالعه مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر مسیولیت اجتماعی بر رضایتمندی و وفاداری فراگیران مدارس غیر دولتی سما، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی انجام گردید. هدف کاربردی و روش پژوهش علی-مقایسه ای بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری را والدین دانش آموزان مدارس سما کل کشور تشکیل دادند که در زمان انجام این پژوهش بر اساس جدول مورگان و نرخ بازگشت پرسشنامه ها 256 نفر به طور تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه بود که برای مسیولیت اجتماعی از پرسشنامه کارول(1991)، رضایتمندی فان(1998) و پرسشنامه وفاداری کیم(2006) استفاده شد که البته با توجه به اپیدمی بیماری کرونا پرسشنامه ها به صورت مجازی در اختیار نمونه های آماری قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 87/0 و 91/0 محاسبه شد. از آزمون های توصیفی و استنباطی کلموگراف اسمیرنوف استفاده گردید و با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی، برازش مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مدارس غیر دولتی سما، چهار نوع مسیولیت شامل: اقتصادی، اجتماعی، بشردوستانه و قانونی مطرح است که اجرای آنها تاثیر مستقیمی بر رضایتمندی و وفاداری والدین و دانش آموزان دارد. در واقع مدیران مدارس سما با اهمیت دادن به مسیولیت اجتماعی سازمان خود و ارایه خدمات پایدار و مسیولانه به والدین و دانش آموزان و رعایت منشورهای اخلاقی و استفاده از دبیران مجرب و امکانات و تجهیزات به روز، می توانند رضایتمندی آنها را تامین نموده و سبب افزایش وفاداری والدین به مدارس گردند.

زبان:
فارسی
صفحات:
17 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2577648 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!