تاثیر آموزش فنی و راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر اثربخشی آموزش کارآفرینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش فنی و راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر اثربخشی آموزش کارآفرینی دانش آموزان هنرستان کار و دانش شهر ساری ناحیه یک بود. روش پژوهش حاضر، شبه آزمایشی بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان هنرستان کار و دانش شهر ساری ناحیه یک در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 689  جمع تعداد دانش آموزان؟(380 دختر، 529 پسر) تشکیل دادند و نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان 248 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی آموزش کارآفرینی بر اساس پرسشنامه آقاجانی(1392) که شامل 24 سوال با مقیاس لیکرت پنج گزینه ای و تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بود که این پرسشنامه شامل سه مولفه تحریک انگیزه ها، پرورش ویژگی ها و آموزش مهارت هاست. برای استخراج اطلاعات درباره آموزش فنی و راهبردهای فراشناختی از روش شبه آزمایشی استفاده گردید؛ لذا دو گروه به عنوان گروه های آزمایشی در نظر گرفته شد و در یکی از گروه ها، آموزش فنی ارایه و در کلاس دیگر، راهبردهای فراشناختی ارایه گردید. روایی ابزار مورد تایید کارشناسان و متخصصان بود و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ87/. برآورد گردید که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه می دهد. نتایج با  آزمون های توصیفی(مقدار میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (کلموگروف اسمیرنوف، آزمون T و آزمون جفتی) با نرم افزار SPSS26 مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش فنی و راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر اثربخشی آموزش کارآفرینی دانش آموزان هنرستان کار و دانش شهر ساری ناحیه یک تاثیرگذار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2577651 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!