دیدگاه مدیران و راهبران آموزشی در بررسی کیفیت عملکرد فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و فارغ التحصیلان دوره یک ساله مهارت آموزی معلمی بر اساس مدل جان وایلز و جوزف باندی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش حاضر مقایسه کیفیت عملکرد دانش آموختگان چهار ساله دانشگاه فرهنگیان و دانش آموختگان دوره یک ساله مهارت آموزی(ماده 28) دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی از منظر مدیران و رهبران آموزشی براساس الگوی جان وایلز و جوزف باندی بود. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 125 نفر از فارغ التحصیلان دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان و 165 نفر ازفارغ التحصیلان دوره یکساله (مهارت آموزی) دانشگاه فرهنگیان که در سال تحصیلی 1397 تا 1399 در مدارس ابتدایی استان خراسان شمالی مشغول به تدریس بودند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان 97 نفر فارغ التحصیل دوره چهارساله و 113 نفر فارغ التحصیل دوره یک ساله انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته بوده که توسط مدیران و راهبران آموزشی تکمیل و گردآوری شد و بعد از تایید روایی، پایایی پرسشنامه  با استفاده از آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. جهت تحلیل آماری داده ها از نرم افزارSPSS - V23  استفاده شد. نتایج نشان داد فارغ التحصیلان دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان در هر یک از شش مولفه ارزیابی عملکرد از دید جان وایلز و جوزف باندی (بهسازی و آموزش، رشد حرفه ای،روابط انسانی، امور اداری، ارزشیابی، برنامه ریزی درسی) میانگین بالاتری نسبت به فارغ التحصیلان دوره یکساله (مهارت آموزی) این دانشگاه اخذ کرده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت کیفیت عملکرد فارغ التحصیلان دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان به نسبت فارغ التحصیلان دوره یک ساله (مهارت آموزی) این دانشگاه بالاتر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2577652 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!