بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی فرهنگی بر علمکرد شغلی از طریق متغییر های واسط رضایت شغلی و اشتراک گذاری دانش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این پژوهش تعیین تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی از طریق رضایت شغلی و اشتراک گذاری دانش است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل درشرکت توکا فولاد به تعداد 5340 نفرتشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 787 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند . که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی،صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تایید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0 ، 95/0 ،94/0 و 93/0برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین فاصله قدرت و اشتراک دانش با ضریب تاثیر77/0-، رابطه بین فاصله قدرت و رضایت شغلی با ضریب تاثیر55/0-، رابطه بین اجتناب از ابهام و اشتراک دانش با ضریب تاثیر25/0، رابطه بین اجتناب از رضایت شغلی با ضریب تاثیر 35/0 و رابطه جمع گرایی و رضایت شغلی با ضریب تاثیر 45/0 و مردانگی با رضایت شغلی با ضریب تاثیر22/0 و بلندمدت با رضایت شغلی با ضریب تاثیر33/0 و رضایت شغلی با اشتراک دانش با ضریب تاثیر88/0 و رضایت شغلی با عملکرد شغلی با ضریب تاثیر75/0 و اشتراک دانش با عملکرد شغلی با ضریب تاثیر55/0 معنا دار شده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
277 تا 294
لینک کوتاه:
magiran.com/p2577663 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!