تاثیر نیازهای مککللند بر رفتار شهروندی سازمانی و پاسخگویی غیررسمی با میانجیگری پاسخگویی فردی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نیازهای مککللند بررفتار شهروندیسازمانی و پاسخگویی غیررسمی با میانجیگری پاسخگویی فردی انجام شد. روش پژوهش، کاربردی و از نوع همبستگی ازطریق مدل یابی معادلات ساختاری بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به تعداد 250 نفر بود. روش نمونه گیری تصادفی نسبی ، حجم نمونه طبق جدول مورگان با هدف ارایه مدل ، 196 نفر منظور شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های نیازهای سه گانه مککللند استیرز و براناستین(1979)، سنجش رفتار شهروندی پودساکاف(1990)، پاسخگویی فردی هاچ وارتر(2005) و پاسخگویی غیررسمی هال، رویل، هاچ وارتر(2008) استفاده گردید. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار AMOSبهره گرفته شد. یافته ها نشان داد الگو با داده های پژوهش برازش مناسبی دارد..مسیرهای نیاز به تعلق با رفتار شهروندی (51/0=β)، نیاز به تعلق با پاسخگویی فردی (46/0=β) ،نیاز به تعلق با پاسخگویی غیر رسمی (53/0=β) ، نیاز به قدرت با رفتار شهروندی (54/0=β)، نیاز به قدرت با پاسخگویی فردی (43/0=β)، نیاز به قدرت با پاسخگویی غیررسمی (35/0=β)، نیاز به موفقیت بارفتار شهروندی (46/0=β)، نیاز به موفقیت با پاسخگویی فردی (47/0=β)، نیاز به موفقیت با پاسخگویی غیررسمی (61/0=β) ،در سطح آماری 05/0 P< معنی دار است که تاییدی بر نقش میانجی پاسخگویی فردی در ارتباط بین نیازهای سه گانه با پاسخگویی غیررسمی و رفتار شهروندی می باشد. نتیجه این که با تقویت احساس پاسخگویی فردی کارکنان از طریق توجه به نیازهای سه گانه آنان، میتوان پاسخگویی غیر رسمی و رفتار شهروندی کارکنان را ارتقا بخشید. این نتیجه می تواند راهی برای افزایش اثر بخشی و بهره وری سازمانها باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
295 تا 305
لینک کوتاه:
magiran.com/p2577664 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!