ارائه مدل چابکی سرمایه انسانی در جهاد کشاورزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه جهان با تغییرات مداوم در جامعه، قوانین و اقتصاد رو به روست. این امر بر لزوم رشد مهارت های کاری کارمندان و توانایی آنان برای سازگاری انعطاف پذیر با شرایط متغیر تاکید می ورزد. توجه به چابکی نیروی انسانی، که سرمایه اصلی سازمان محسوب می شود، می تواند مدیر را در تصمیمات صحیح در بحران های سازمانی یاری رساند. مفهوم چابکی در سرمایه انسانی عبارت است از آمادگی دانشی کارکنان برای تغییرات بنیادی در فرایندها، ساختار و فرهنگ که موجب رضایت مشتریان داخلی و خارجی گردد. هدف تحقیق، ارایه مدل چابکی سرمایه انسانی در سازمان‏های دولتی است. تحقیق با رویکرد ترکیبی با استفاده از تحلیل مضمون و معادلات ساختاری انجام شد. ابزارگردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و پرسشنامه است. جامعه آماری دربخش کیفی شامل 14 نفر از مدیران سازمان و دربخش کمی، کلیه کارکنان جهاد کشاورزی استانهای شمالی می باشد. حجم نمونه 350 نفردر نظرگرفته شد. نتایج نشان داد که در مرحله کیفی 4 مضمون فراگیر؛ ویژگی های فردی، ویژگی های بین فردی، ویژگی های راهبردی، ویژگی های مرتبط با شغل و 9 مضمون اصلی استخراج گردید . پایایی عامل ها بالای 7/0 بود. ضرایب بارهای عاملی استاندارد شده، ویژگی های تیمی بالاترین نمره(836/0) نسبت مضمون های دیگر داشته است. پیشنهاد شده است سازمان-های مربوطه جهت افزایش چابکی سرمایه انسانی، از مضامین اصلی به ویژگی های تیمی از مضامین فراگیر ویژگی های بین فردی کارکنان توجه بیشتری نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
307 تا 318
لینک کوتاه:
magiran.com/p2577665 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!