نقش واسطه ای تعهد عاطفی در رابطه عدالت سازمانی، رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی با قصد ترک کار معلمان

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
این مطالعه با هدف تبیین نقش واسطه ای تعهد عاطفی در رابطه عدالت سازمانی، رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی با قصد ترک کار معلمان شهرستان اقلید انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را معلمان مدارس شهرستان اقلید تشکیل می-دهند که تعداد آن ها برابر با 714 نفر می باشد. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان نمونه249نفری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. جهت اندازه گیری عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورن (1993)، رهبری خدمتگزار از جیچول و جای(2017)، تعهد عاطفی از پرسشنامه سیمون و اندرو(2018) و تیرون و همکاران(2018)، قصد ترک کار از پرسشنامه تیرون(2018) و جیچول و جای(2017) و اشتیاق شغلی از پرسشنامه سیمون و اندرو(2017) استفاده گردید که روایی محتوایی آنها تایید و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 91/0، 85/0، 86/0 و 82/0محاسبه شد. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بین عدالت سازمانی و تعهدعاطفی؛ رهبری خدمتگزار و تعهد عاطفی؛ اشتیاق شغلی و تعهد عاطفی؛ تعهد عاطفی و قصد ترک کار ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که تعهد عاطفی نقش میانجی بین عدالت سازمانی، رهبری خدمتگزار و اشتیاق شغلی با قصد ترک کار را ایفا می کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
329 تا 339
لینک کوتاه:
magiran.com/p2577667 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!