بررسی اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به کووید-19 در کارکنان بانک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از اقشار در معرض خطر کووید-19 بعد از کادر درمان، کارکنان بانک ها هستند. یکی از مدل های موثر در زمینه رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19، مدل اعتقاد بهداشتی است. این مطالعه با هدف تعیین میزان اثربخشی مداخله آموزشی در پیشگیری از کووید-19 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در کارمندان بانک شهر یزد انجام گرفت.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع مداخله ای (گروه مداخله و کنترل) در سال 1400 بر روی 106 نفر از کارکنان بانک ملی شهر یزد انجام گرفت. دو گروه واتساپ تشکیل شد. در هر دو گروه لینک پرسشنامه ارسال شد. پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه استاندارد شده در مطالعه دلشاد و همکاران بود. برای گروه مداخله، محتوای آموزشی براساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در قالب پمفلت، کلیپ آموزشی، اینفوگرافیک (داده نمایی)، پادکست (پادپخش) و پیام های آموزشی  تهیه و در گروه مجازی (واتساپ و بله)  ارسال شد. سه هفته بعد از اتمام مداخله آموزشی، مجددا لینک پرسشنامه در هردو گروه ارسال شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

تمام سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در گروه مداخله بعد از اجرای مداخله آموزشی تفاوت معنی داری داشت (p<0.005). بعد از اجرای مداخله آموزشی، رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19 بهبود معنی داری پیدا کرد (p<0.005). بیشترین افزایش معنی دار مربوط به سازه رفتار است که میانگین (انحراف معیار) نمره رفتار در گروه مداخله قبل از اجرای مداخله آموزشی، 6/21±23/94 بود که 3 هفته بعد از اجرای مداخله آموزشی، به 3/91±44/20 افزایش یافت.

نتیجه گیری

با توجه به تاثیرگذاری مثبت مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19، پیشنهاد می شود از مدل مذکور در برنامه ریزی های آموزشی کووید-19 استفاده گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
168 تا 178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2578095 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!