تحلیلی بر دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

پیام:
نوع مقاله:
گزارش موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

رشد شتابان شهرنشینی به خصوص در دهه های اخیر، موجب اهمیت توزیع بهینه خدمات شهری و دسترسی متعادل شهروندان به این خدمات شده است،چراکه نابرابری در برخورداری از خدمات شهری می تواند موجب توسعه نامتوازن شهریو جدایی گزینی طبقاتی محله های آن شود. به همین سبب در راستای تحقق عدالت فضایی در دسترسی همگن شهروندان به خدمات شهری، هدف از پژوهش حاضر تحلیل فضایی نحوه توزیع خدمات آموزشی و بهداشتی  درمانی و سطوح برخورداری از این خدمات در مناطق و نواحی مختلف شهر یاسوج است. پژوهش حاضر توصیفی  تحلیلی و کاربردی است و داده های آن به صورت کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. بدین صورت که پس از تشریح مفاهیم با روش کتابخانه ای، با استفاده از روش تحلیل شبکه در نرم افزار GIS چگونگی توزیع فضایی خدمات آموزشی و بهداشتی  درمانی در سطح مناطق و نواحی شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد توزیع فضایی خدمات آموزشی و بهداشتی  درمانی در سطح مناطق و نواحی شهر یاسوج نامتعادل است. براساس نتایج، محله های واقع در ناحیه سه از منطقه یک و ناحیه دو از منطقه سه، کم ترین میزان دسترسی و محله های واقع در ناحیه یک از منطقه یک و همچنین نواحی یک ودو از منطقه دو بهترین میزان دسترسی را به خدمات آموزشی و بهداشتی  درمانی دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
102 تا 128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2578112 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!