برآورد افت ناشی از هم خونی برای صفات رشد و تولیدی در مرغ بومی با استفاده از روش تابعیت چندکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف، برآورد ضریب هم خونی و تاثیر آن بر صفات اقتصادی مرغ های بومی ایستگاه اصلاح نژادی یزد به روش تابعیت چندکی بود. بدین منظور داده های 57400 پرنده سال های 1380 تا 1396 (15 نسل) استفاده شد. صفات شامل وزن یکروزگی بدن، 8 و 12 هفتگی، سن و وزن بلوغ جنسی، تعداد تخم مرغ (12 هفته اول تولید)، میانگین وزن تخم مرغ (هفته های 30،28، 32) و وزن اولین تخم مرغ بود. ویرایش داده ها با نرم افزار Foxpro انجام و ضریب هم خونی با CFC برآورد شد. ضریب تابعیت هم خونی بر نسل با برازش رگرسیون خطی نرم افزار R انجام گرفت. برای بررسی تاثیر هم خونی روی صفات از تابعیت چندکی استفاده گردید. متغیرهای ثابت مدل شامل جنس، نوبت جوجه درآوری و نسل بود. ضریب هم خونی در تمام مدل ها بصورت متغیر کمکی در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل شجره نشان داد 79 درصد پرندگان ایستگاه هم خون و میانگین ضریب هم خونی جمعیت 3 درصد بود. روند تغییرات هم خونی با شیب 5/0 درصد در هر نسل افزایش یافت. تفاوت پسروی هم خونی در چندک های مختلف نشان داد هم خونی بر مقادیر مختلف توزیع مشاهدات صفات مختلف تاثیر دارد، بطوریکه در چارک های انتهایی (25 درصد و 75 درصد) توزیع صفت،کاهش تولید بیشتر است. برای صفات وزن بدن یکروزگی، سن بلوغ جنسی و وزن اولین تخم مرغ روش تابعیت چندکی به همگرایی نرسید و برآورد ضرایب تابعیت با رگرسیون خطی به ترتیب 1/0، 3/5، و 3/6 درصد بود. نتایج نشان داد که بر اساس تابعیت چندکی، اثرگذاری افزایش هم خونی بر قسمت های مختلف توزیع صفات یکسان نیست که دیدگاه بهتری از تاثیرات هم خونی بر صفات ارایه می نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2578260 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!