ارزیابی اثر سطح تولید، فصل نخستین زایش و سخت زایی بر ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران با رگرسیون لجستیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش بر پایه ی داده های زایش و طول عمر 206107 گاو از 496 گله هلشتاین ایران که نخستین زایش آن ها در سال های 1370 تا 1391 بود، انجام شد. سه معیار ماندگاری بقا تا 36، 48 و 54 ماه پس از زایش نخست در نظر گرفته شد. ارتباط بین سطح تولید، سخت زایی و فصل نخستین زایش و سه معیار ماندگاری با یک مدل رگرسیون لجستیک و تابع پروبیت در نرم افزار JMP بررسی شد. برای در نظر گرفتن اثر سطح تولید، بر اساس میانگین و واریانس تولید شیر معادل بلوغ گله-سال زایش، پنج سطح تولید در نظر گرفته شد. میانگین طول عمر 1/1294 روز و میانگین بقا تا 36، 48 و 54 ماه بعد از نخستین زایش به ترتیب 55/0، 37/0 و 22/0 بود. سخت زایی در زایش نخست شانس رسیدن به طول عمر تولیدی 36 ماه را بین 4 تا 14 درصد و بقا تا سنین 48 و 54 ماه پس از زایش نخست را تا 28 درصد کاهش داد (P < 0.01). سزارین، شانس بقا تا 36 و 54 ماه پس از زایش نخست را 24 تا 36 درصد کاهش داد. شانس بقا تا 36 ماه پس از زایش نخست در گاوهای خیلی پرتولید نسبت به کم تولید، 71 درصد بیشتر بود (P < 0.01). در خصوص بقا تا سنین 48 و 54 ماهگی نیز رابطه مشابهی با تولید شیر دوره اول مشاهده شد. فصل نخستین زایش تاثیری، بر ماندگاری نداشت. روند فنوتیپی بقا تا 36، 48 و 54 ماه پس از زایش نخست، به ترتیب 0052/0-، 0064/0- و 0087/0- برآورد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2578261 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!