بررسی ژنتیکی واریانس باقیمانده برای وزن تخم مرغ و سن بلوغ جنسی مرغان بومی آذربایجان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در دامپروری، ارزیابی صحیح ژنتیکی صفات تولیدی با پیش فرض اولیه وجود همگنی در واریانس باقیمانده صورت می پذیرد، در صورتیکه همگنی واریانس باقیمانده با وجود عواملی همچون سطوح مختلف تولید و اخذ داده در زمان ها و شرایط محیطی مختلف بعید به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ژنتیکی واریانس باقیمانده صفات وزن تخم مرغ و سن بلوغ جنسی مرغان بومی آذربایجان بود. مجموعه داده ها شامل 8283 رکورد وزن تخم مرغ (EW) و 6608 رکورد سن بلوغ جنسی (ASM) مربوط به 9 نسل از مرکز پرورش و اصلاح نژاد مرغ بومی آذربایجان غربی بود. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی واریانس باقیمانده از نرم افزار های خانواده BLUPF90 استفاده شد. وراثت پذیری صفات EW و ASM در مدل تک صفتی به ترتیب برابر با 288/0 (022/0±) و 355/0 (127/0±) برآورد گردید. وراثت پذیری واریانس باقیمانده این صفات به ترتیب برابر با 00484/0 (004/0±) و 00005/0 (002/0±) برآورد گردید که نشان دهنده احتمال پایین پیشرفت ژنتیکی این صفات با اعمال انتخاب مستقیم ژنتیکی است. مقادیر همبستگی های ژنتیکی بین صفات و واریانس باقیمانده آن ها به ترتیب برابر با 154/0- و 076/0- برآورد شد که حاکی از آن است با انتخاب ژنتیکی برای ارتقا صفت EW، ارزش ژنتیکی برای یکنواختی آن ها بهبود پیدا خواهد کرد ولی در صورت کاهش صفت ASM، نتایج مورد انتظار مطلوب نخواهد بود. به عنوان نتیجه گیری نهایی برای برآورد دقیق ارزش اصلاحی و رتبه بندی بر اساس صفات تولیدی در طیور توجه ویژه به ناهمگنی واریانس و اعمال تصحیحات لازم اجتناب ناپذیر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2578262 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!