مصرف سیگار و بازسازی هویت جنسیتی: تجارب زیسته ی دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی از مصرف سیگار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پیشینه و اهداف

مصرف سیگار در بین دانشجویان دختر یک پارادوکس اساسی است؛ از این حیث که طبق انتظار، دانشجویان، به عنوان افرادی فرهیخته و تحصیل کرده، از یک سو از آگاهی و شناخت کافی در مورد مصرف سیگار و پیامدهای آن برخوردارند، اما از سوی دیگر، بنابه دلایل مختلفی که نیاز به مطالعه و تدقیق دارد، به مصرف آن گرایش یافته و استمرار می بخشند.

روش

با عنایت به این که هدف اصلی این تحقیق مطالعه ی تجربه ی زیسته دانشجویان دختر از مصرف سیگار و شرایط متنی و ساختاری این تجربه بود، بنابراین پارادایم این تحقیق، تفسیری، روش شناسی آن کیفی و روش آن پدیدارشناسی با رویکرد توصیفی بود. مشارکت کنندگان در این تحقیق دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه ی رشته های تحصیلی در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با 13 نفر از آن ها مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته با معیار اشباع نظری برای رسیدن به حجم نمونه شد.

یافته ها

دانشجویان دختر با مصرف سیگار و استفاده از آن به عنوان امری به هنجار و ابزاری برای تمایز، دیده شدن و مقاومت علیه گفتمان مردانگی و نظام دانایی، سوژه سازی و کردارهای تقسیم کننده ی آن در جامعه، سعی در بازسازی هویت جنسیتی خود داشته و خواهان آن اند «دیگری» برساخته شده از هویتشان توسط دیگران در خلال مناسبات اجتماعی را تغییر داده و هویت جنسیتی جدیدی را بر مبنای ارزش های مدرن حمل بر خود آرمانی خویش برسازند. این هویت جنسیتی زنان مدرن امروزی امری ثابت و لایتغیر نبوده و تحت تاثیر شرایط و زمینه های مختلف، دستخوش فرایند «بازاندیشی» است؛ یعنی دانشجویان دختر امروز در جامعه ی مدرن، انسان بازاندیش اند و به تعریف و بازتعریف خود از طریق مشاهده و بازتاب اطلاعات روانشناختی و اجتماعی درباره ی مسیرهای ممکن زندگی می پردازند، دایما هویت شخصی خود را خلق و تصحیح می‏کنند، و این که که هستند و چگونه این گونه شدند را مدام مرور می نمایند.

نتیجه گیری

مصرف سیگار هم حوزه ای برای انقیاد و سلطه ی زنان و هم حوزه ای برای مقاومت در برابر ایدیولوژی ها و گفتمان های مسلط است. سیگار کشیدن دانشجویان، یک کنش خودتعریفی، بازتعریفی و یا یک کنش مقاومت برای آنها با هویت های حاشیه ای و داغ ننگ است که سعی می کنند با مصرف آن، هویت جنسیتی خود را بازتعریف و بازسازی کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2579717 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!