تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا رقم Orange Queen

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا رقم Orange Queen، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اول پرمنگنات پتاسیم در غلظت های صفر، 1، 2 و 4 درصد (وزنی/ حجمی) به صورت تیمار در محلول گلجایی و فاکتور دوم زمان نمونه برداری (روزهای صفر، 6 و 12) بود. پارامترهای عمر گلجایی، وزن تر نسبی ساقه گلدهنده، شاخص کلروفیل، نشت یونی، مالون دی آلدیید، فنول کل و فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که نگهداری گل بریدنی در شرایط پس از برداشت منجر به کاهش شاخص کلروفیل و وزن تر نسبی شد و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شد. کاربرد پرمنگنات پتاسیم منجر به حفظ شاخص کلروفیل و فنول کل، کاهش نشت یونی و مالون دی آلدیید و  افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شد. وزن تر نسبی ساقه گلدهنده نیز در اثر کاربرد پرمنگنات پتاسیم افزایش یافت و غلظت 2 درصد پرمنگنات پتاسیم باعث افزایش 66 درصدی وزن تر نسبی ساقه شد. عمر گلجایی با کاربرد پرمنگنات پتاسیم 2 درصد افزایش چشمگیری داشت. به طور کلی کاربرد پرمنگنات پتاسیم در غلظت 2 درصد باعث افزایش عمر گلجایی و حفظ کیفیت گل شاخه بریده آلسترومریا می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
585 تا 596
لینک کوتاه:
magiran.com/p2580121 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!