اثرهای اسیدهای آلی بر تعدیل تنش بی کربنات در ارقام هلو پیوند شده بر پایه GF677

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کلروز آهن ناشی از تنش بی کربنات باعث کاهش عملکرد، تاخیر در میوه دهی، کاهش کیفیت میوه و اختلال در فرآیندهای رشد و فتوسنتز در گیاهان می شود. در این پژوهش اثر اسیدهای آلی بر تعدیل تنش بی کربنات در برخی ارقام هلو مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه در این آزمایش شامل سه رقم هلو پیوند شده روی پایه جی اف 677، سه سطح بی کربنات کلسیم (صفر، 5/7 و 15 میلی مولار) و دو سطح اسیدهای آلی (صفر و 10 میلی مولار) بود. در بین ارقام مورد مطالعه رقم جی اچ هیل حساس ترین رقم و برزگر مقاوم ترین رقم به کلروز ناشی از کمبود آهن بود. اسیدهای آلی به طور معنی داری سبب بهبود ویژگی های رشدی ارقام مختلف به ویژه در شرایط تنش بی کربنات کلسیم شدند. به طوری که اسیدهای آلی شدت کلروز ناشی از کمبود آهن را در ارقام مورد مطالعه تا 20 درصد کاهش دادند. در بررسی صفات فیزیولوژیک و زیست شیمیایی مشخص گردید که اسیدهای آلی سبب بهبود محتوای نسبی آب برگ (تا 16 درصد)، میزان کلروفیل (تا 33 درصد)، تجمع پرولین (تا 9/35 درصد) و همچنین افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شامل کاتالاز (تا 4/23 درصد)، سوپراکسیداز دیسموتاز (تا 5/26 درصد) و گایاکول پراکسیداز (تا 4/14 درصد) شدند. اسیدهای آلی با بهبود روابط آبی، کلروفیل برگ و آنزیم های آنتی اکسیدانی سبب بهبود ویژگی های رشدی نهال های هلو در شرایط تنش بی کربنات شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
675 تا 690
لینک کوتاه:
magiran.com/p2580127 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!