بررسی شیوع کمردرد شغلی و ارتباط آن با توانایی انجام کار در میان کارکنان صنعت چاپ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

کمردرد از شایعترین اختلالات اسکلتی عضلانی و از علل مهم بازنشستگی زودهنگام به دلیل ایجاد ناتوانی در شاغلین در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. مطالعه حاضر  با هدف تعیین شاخص توانایی شغلی و ارتباط آن با کمر درد در بین کارکنان صنعت چاپ افست تهران انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی- تحلیلی در مقطع زمانی 6 ماهه نخست سال 1399 اجرا شده است. نمونه مورد پژوهش شامل 220 نفر از کارکنان شاغل در کارخانه چاپ افست بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه نوردیک و شاخص توانایی انجام کار (WAI)، داده های مربوط به میزان فراوانی کمردرد شغلی و توانایی انجام کار جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار آمار SPSS نسخه 24 با سطح معنی داری 05/0> P-Value انجام شد.

یافته ها

به طور کلی بیش از نیمی از کارکنان مورد مطالعه (5/62 %) احساس کمردرد شغلی را در حد بالا گزارش نمودند. نتایج آزمون همبستگی Pearson نشان داد که بین سطح توانایی شغلی کارگران مورد مطالعه و میزان شدت کمردرد (001/0< p) همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر لزوم افزایش آگاهی از طریق برگزاری دوره های آموزشی، شناسایی و کنترل ریسک فاکتور های ایجاد کننده کمردرد کارکنان مورد مطالعه به منظور تقویت شیوه های مناسب و ایجاد انگیزه در اتخاذ اقدامات پیشگیرانه مناسب نسبت به کاهش شیوع کمردرد و افزایش توانایی شغلی را نشان داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2580255 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!