از اشتیاق کارآفرینانه و خلاقیت فناورانه دانش پژوهان تا تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط ساختاری اشتیاق کارآفرینانه، خلاقیت فناورانه و ادراک تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی انجام شده است.

روش شناسی:

 پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی بود که در سال های 1398-1397در دانشگاه های شهر تهران مشغول به تحصیل بودند و بر اساس جدول مورگان، 385 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود. روایی این پرسشنامه ها با کمک نظرات اصلاحی اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان حوزه ورزش مورد بررسی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها از طریق تعیین ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب تایید شد.

یافته ها

نتایج به دست آمده از نرم افزار SMART PLS 3 نشان داد که اشتیاق کارآفرینانه (همراه با ابعاد پنج گانه خود) و خلاقیت فناورانه هرکدام رابطه مستقیم و معنی داری با ادراک تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دارند. ضمن آن که اشتیاق کارآفرینانه به عنوان عامل محرک خلاقیت فناورانه شناخته شد.

نتیجه گیری

دانشجویان علوم ورزشی لازم است هم راستایی متوازنی بین اهداف علمی و تجاری برقرار سازند و برای حرکت در مسیر تجاری سازی، از احساسات مثبت شدید و هویت بخش خویش در راستای تبدیل ایده ها (دانش) به پدیده های نوآورانه استفاده نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
132 تا 150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2580568 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!