تاثیر روش‬های خاک‬ورزی، تنش کم ‬آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت سورگوم علوفه‬ ای (Sorghum bicolor L)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
استفاده از روش های خاکورزی حفاظتی و محصولات مقاوم به کمآبی میتواند راهکار مناسبی برای کاهش تبعات منفی تغییرات اقلیم باشد. اثر روش های خاکورزی، سطوح تنش آبیاری و نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفهای در آزمایشی به صورت کرتهای دوبار خرد شده با سه تکرار در سال زراعی 1397 در مزرعه مورد بررسی قرار گرفت. کرت اصلی شامل روش های خاکورزی مرسوم و بیخاکورزی، کرت فرعی شامل تنش آبی در سه سطح 30، 60 و 90 درصد نیاز آبی گیاه و کرت فرعی فرعی شامل کود نیتروژن در سه سطح صفر، 50 و 100 درصد میزان مورد نیاز گیاه بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که بیش ترین مقدار عملکرد علوفه خشک (3/12 تن در هکتار) در تیمار خاک ورزی حفاظتی با تنش آبی جزیی به دست آمد. همچنین میزان عملکرد سورگوم در تنش متوسط آبی در خاکورزی حفاظتی برابر با میزان عملکرد در خاکورزی مرسوم با تنش آبی جزیی بود. در شرایط تنش آبی جزیی صفات کیفی فیبر خام، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و خنثی در خاکورزی حفاظتی نسبت به خاکورزی مرسوم دارای مقدار کمتری بودند. علاوه بر این، صفات کیفی ماده خشک قابل هضم و کربوهیدراتهای محلول در آب در تیمار خاکورزی حفاظتی با مصرف 100 درصد کود نیتروژن مورد نیاز گیاه در مقایسه با خاکورزی مرسوم مقدار بیشتری داشتند. بیشترین میزان پروتیین خام در خاکورزی مرسوم با مصرف 100 درصد کود نیتروژن مورد نیاز گیاه به دست آمد. به نظر میرسد با خاکورزی حفاظتی میتوان با میزان آب کمتر نسبت به خاکورزی مرسوم به عملکرد و کیفیتی قابل قبول در گیاه سورگوم دست یافت، اما نیازمند تحقیقات بلندمدت و تکمیلی میباشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
203 تا 218
لینک کوتاه:
magiran.com/p2580796 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!