سازوکارهای استقرار دانشگاه کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

آموزش عالی و به تبع آن دانشگاه ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور در شرایط تحریم بر عهده دارند. از آنجا که یکی از مهمترین اهداف ایجاد دانشگاه کارآفرین در کشور، تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. بنابراین دانشگاه کارآفرین  نقش بسزایی در تحقق آن مهم خواهد داشت. بر این اساس، مقاله حاضر باهدف بررسی سازوکارهای استقرار دانشگاه کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی انجام شد.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر به لحاظ رویکرد، کیفی و به روش نظریه داده بنیاد (رویکرد سیستماتیک) انجام گرفت. جامعه هدف، صاحب نظران حوزه آموزش عالی بودند که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند به روش گلوله برفی 14 نفر انتخاب و با توجه به اشباع نظری در یافته ها مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی اشتراوس و کوربین انجام شد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از تحلیل داده ها، 360 خرده مقوله، 25 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی بود که در قالب عوامل زمینه ای (تغییر نگرش و دیدگاه به امر کارآفرینی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تهیه، اجرا و کنترل برنامه های بازاریابی دانشگاه با رویکرد اقتصاد مقاومتی، انجام تحقیقات مشترک دانشگاه با صاحبان صنایع و شرکت های اقتصادی تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه)، شرایط علی  (منابع انسانی، اقدامات حمایتی کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی)، شرایط مداخله گر (نظام پاداش و تشویق، انعطلاف پذیری قوانین و مقررات، حمایت مالی و سرمایه گذاری کارآفرینانه)، پدیده محوری (ساختار سازمانی کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، آموزش کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، فرهنگ کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، بازاریابی کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی)، راهبردها (استقرار فرهنگ کارآفرینی مبنی بر اقتصاد مقاومتی، برنامه درسی با رویکرد کارآفرینی مبنی بر اقتصاد مقاومتی، کاربردی کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی، ایجاد شرکت های دانش بنیان، راه اندازی شرکت های دانشگاهی) و پیامدها (تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، پاسخ گویی به محیط پیرامونی، استقلال دانشگاهی، فرهنگ کار و کار کردن، رضایت مندی ذی نفعان)، دانشگاه کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی ارایه شد. در راستای یافته ها، شایسته است دانشگاه ها در شرایط کنونی، در راستای حل  مشکلات اقتصادی به اجرای پروژه های آموزشی و تحقیقاتی مسیله محور و مورد نیاز جامعه پرداخته و راه کارهای مناسبی برای کاهش و رفع  معضلات و مشکلات اقتصادی ارایه نمایند. در پایان بر اساس یافته ها پیشنهادات کاربردی ارایه شده است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2581313 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!