پیش بینی رهبری اخلاقی مدیران بر اساس ذهنیت فلسفی آنان

نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی پیش بینی رهبری اخلاقی مدیران بر اساس ذهنیت فلسفی آنان بود. طرح پژوهش، کمی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران ادارات شهر ایلام در سال 1400 بودند. به این منظور تعداد 100 نفر از این افراد با استفاده از فرمول پلنت از تاپاچنیک و همکاران (2007) و به روش نمونه ‏گیری در دسترس انتخاب خواهند شد و به پرسشنامه سبک رهبری اخلاقی (ELWQ) کالشون و همکاران (2011) و پرسشنامه ذهنیت فلسفی (PMQ) میرسپاسی و سلطانی (1375) پاسخ دادند. داده‏ های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ذهنیت فلسفی با رهبری اخلاقی مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (0/01>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که 77/8 درصد واریانس رهبری اخلاقی مدیران به وسیله ذهنیت فلسفی ‏تبیین می‏شود. یافته ‏های این پژوهش نشان می دهد که ذهنیت فلسفی مدیران نقش مهمی در پیش ‏بینی رهبری اخلاقی دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2581359 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!