ارزیابی تجربه های محیط تحصیلی و سبک تفکر بر جهت گیری هدف دانشجویان تحصیلات تکمیلی با توجه به نقش میانجی خود کارآمدی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تجربه های محیط تحصیلی و سبک تفکر بر جهت گیری هدف دانشجویان تحصیلات تکمیلی با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان در سال تحصیلی98-97 می باشد که از این تعداد 374 نفر از بین چهار دانشکده با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های ادراک محیط یادگیری داندی (1996)، پرسشنامه خودکارآمدی شرر (1982)، پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ (1997) و پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور (2001) استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل مسیر استفاده گردید. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مدل آزمون شده از برازش مناسبی برخوردار است. اثر مستقیم سبک قانونگذارانه، سبک اجرایی، تجربه محیط تحصیلی و خودکارآمدی بر جهت گیری تسلط گرایشی، جهت گیری عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی معنادار می باشد. اثرات غیرمستقیم تجربه محیط تحصیلی بر جهت گیری تسلط گرایشی، جهت گیری عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی با میانجیگری خودکارآمدی معنی دار است. اثرات غیرمستقیم سبک قانونگذارانه و اجرایی بر جهت گیری تسلط گرایشی و جهت گیری عملکرد گرایشی، با میانجیگری خودکارآمدی نیز معنی دار می باشد (01/0<p). کلیه متغیرهای مطرح در این پژوهش سی ودو درصد از تغییرات موجود در متغیر جهت گیری هدف را تبیین می کنند

زبان:
فارسی
صفحات:
16 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2581361 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!