بررسی و تحلیل هنر ابورجینال های استرالیایی،با رویکرد نظریه کارکردگرایی مالینوفسکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ساختار کارکردگرایی نخستین بار توسط برانیسلاو مالینوفسکی در علم انسان شناسی مطرح شد. دو مولفه تشکیل دهنده این نظریه، نیازها و نهادها است. مولفه اول شامل احتیاجات ابتدایی هر انسانی است و مولفه دوم شامل نیازهای والاتر مثل هنر و فرهنگ است. ابورجینال، به بومیان و ساکنان اولیه هر جغرافیایی گفته می شود. بومیان اولیه استرالیا ضمن حفظ اصالت هنر خویش، باعث تاثیرگذاری روی هنر معاصر استرالیا نیز شده اند. فرضیه اصلی این تحقیق برآن است که اجزای تشکیل دهنده ی نهاد بومیان استرالیا که شامل هنر، شغل و مذهب ایشان است، در چارچوب نظریه کارکردگرایی مالینوفسکی می گنجد و قابل تحلیل و بررسی است. هدف اصلی این پژوهش، ضمن تحلیل کاربردی هنر بومیان استرالیایی، یافتن رابطه ای بین نهاد و نیاز در هنر و فرهنگ ایشان با توجه به مولفه های کارکردگرایی است. این جستار پژوهشی کیفی است که با روش توصیفی- تحلیلی، داده های اسنادی را با هدف معرفی و بازنمایی هنر ابورجینال های استرالیایی در چارچوب کارکردگرایی مورد پژوهش و پردازش قرار داده است. ابتدا با خوانش نمادها و سمبل های نوشتاری ابورجینال ها، ضمن معرفی انواع سبک های نقاشی ایشان، به تحلیل و توصیف آثار نقاشی آنها پرداخته و روابطی که بین عناصر جزء و کل در هنر نقاشی آنها وجود دارد را با مولفه های کارکردگرایی بررسی کرده که پی به همسو بودن آنها می بریم. بومیان استرالیا از طریق نقاشی، آرزوها و اهدافشان را متجلی می کنند و همین امر، در جهت تداوم و انتقال فرهنگ شان عاملی برای پویایی این فرهنگ کهن شده است. هنر در تمام رفتارهای سازمان یافته ابورجینال ها، از جمله مراسم آیینی آنها دخیل است. تحلیل سایر هنرهای بومیان، نشانگر آن است که هنر و فرهنگ ایشان همراه با هم ناظر به امر متعالی اند. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که هنر بومیان استرالیایی بر طبق نظریه کارکردگرایی، آمیختگی بین اجزاء نهاد که شامل هنر، مذهب و شغل ایشان است را شامل می شود

زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2581832 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!