طراحی الگوی مدیریت کارآفرینانه مدارس (مطالعه موردی: مدارس متوسطه استان مازندران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش با هدف طراحی الگوی مدیریت کارآفرینانه مدارس متوسطه دوم استان مازندران انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف، توسعه ای و کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی بود. در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش، از روش تحلیل محتوا  استفاده گردید و از این طریق مولفه های اصلی و فرعی پدیده شناسایی شد ند. در این پژوهش، با دو گروه در قالب خبرگان نظری (8 نفر شامل اساتید دانشگاهی آشنا با کارآفرینی و علوم تربیتی) و خبرگان تجربی (10 نفر شامل مدیران مدارس فعال در حوزه کارآفرینی) مجموعا 18 نفر مصاحبه انجام شده که بصورت هدفمند (نظری) شامل دو نوع حداکثر تنوع و گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق بوده است و اعتبار آن نیز از طریق شاخص کاپا مورد سنجش قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش طی فرایند کدگذاری باز و محوری تعداد 280 کد باز، 59 مفهوم و 9 مقوله اصلی(دانش کارآفرینانه مدیران، مهارت های کارآفرینانه مدیران، ویژگی های شخصیتی و اخلاقی کارآفرینانه مدیران، برنامه ریزی کارآفرینانه مدارس، سازماندهی کارآفرینانه مدارس، نظام تامین و جهت گیری منابع کارآفرینانه، نظام انگیزش کارآفرینانه مدارس، رهبری کارآفرینانه مدارس، کنترل کارآفرینانه مدارس) به دست آمد که در نهایت، روابط بین مولفه ها آشکار و مدل مفهومی پژوهش براساس آن طراحی گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
123 تا 144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2582149 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!