بررسی رابطه بین رضایت جنسی و طلاق عاطفی در زوجین ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

خانواده به لحاظ قدمت، ابتدایی ترین و از لحاظ گستردگی جهان شمول ترین نهاد اجتماعی است؛ روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل می گیرد و به تبع آن جامعه از ثبات بیشتری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایت جنسی و طلاق عاطفی در زوجین ایرانی انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین متقاضی طلاق  مراجعه کننده مراکز مشاوره خانواده تحت نظارت بهزیستی  شهر تهران در نیمه دوم سال 1399 بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقیاس رضایت جنسی گلومبوک -راست (GRISS) و طلاق عاطفی استفاده شد. نتایج نشان می دهد بین رضایت جنسی و طلاق عاطفی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت جنسی می تواند 0/3 واریانس طلاق عاطفی را پیش بینی کند. نتایج این پژوهش بر نقش رضایت جنسی در بروز طلاق عاطفی تاکید می کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
60 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2583425 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!