بهبود ویژگی های مورفولوژیک، بیوشیمیایی و پس از برداشت گل ژربرا(Gerbera jamesonii ‘Dune’) با کاربرد اسید هیومیک و قارچ میکوریز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی اثر اسید هیومیک و قارچ میکوریز روی گل بریدنی ژربرا رقم دانی (Dune)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در شرایط کشت هیدروپونیک اجرا شد. فاکتور اول: اسید هیومیک در 4 غلظت صفر (شاهد)، 500، 1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر به صورت کاربرد در محیط کشت هیدروپونیک و فاکتور دوم: دو سطح قارچ میکوریز (بدون میکوریز و میکوریزدار) به صورت تلقیح ریشه اجرا شد. شاخص هایی مانند طول و سطح برگ، حجم ریشه، وزن تر و خشک گل، عمر گلجایی، میزان کلروفیل a، b و کل، قند محلول و برخی صفات پس از برداشت مانند نشت یونی و میزان مالون دی آلدیید گلبرگ اندازه گیری شدند. نتایج به دست آمده نشان دادند که اسید هیومیک و قارچ میکوریز باعث بهبود ویژگی های موفولوژیک و بیوشیمایی گل ژربرا شدند. با کاربرد همزمان اسیدهیومیک در غلظت 1000 میلی گرم در لیتر و قارچ میکوریز، طول برگ و حجم ریشه، وزن تر و خشک گل و عمر گلجایی به طور تقریبی افزایش دو برابری نسبت به شاهد نشان دادند. کاربرد اسید هیومیک و قارچ میکوریز، میزان کلروفیل کل و قند محلول را به طور قابل ملاحظه ای افزایش و نشت یونی و مالون دی آلدیید را کاهش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2584029 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!