خواب، رویا و وحی از دیدگاه ابن عربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در تفکر ابن عربی خواب و رویا دارای اهمیت بوده و مستقیما با درک او از عالم خیال ارتباط دارد. ایشان بین خیال متصل و منفصل فرق قایل شده و مکان خواب و رویا را در عالم خیال متصل و وحی را در عالم خیال منفصل آورده است. وی تعبیر خواب را مربوط به عالم خیال متصل می داند، در حالی که وحی در عالمی بالاتر از خیال متصل اتفاق می افتد. پس قرآن نمی تواند تنها خواب و رویا باشد چون فاقد شریعت بوده و دیگر احکام آن جنبه دستوری نداشته و مخاطب ندارند. رویا از مبشرات الهی است و رویای صادقه جزیی از وحی می باشد. ابن عربی مخیله را قوه ای از قوای دل می شمارد و عشق از افراط محبت است که ظهورش در درون دل است. دل را هفت مرحله بمثابت هفت طبق آسمان است که در مرحله ای معدن محبت، عشق و مهربانی بر خلق و در مرحله بالاتر معدن محبت حضرت الوهیت و در نهایت معدن تجلی نور و تابش صفات الوهیت می باشد. لذا با بیان جایگاه خواب و رویا و نسبت آن با وحی، به سخنی پیرامون خواب نامه خواندن قرآن و رابطه خواب، رویا و عشق به روش توصیفی تحلیلی می پردازیم تا سر برتری انسان بر سایر مخلوقات مشخص گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2584166 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!