واکاوی زکات در مقایسه با مالیات از دیدگاه فقه اسلامی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

زکات از واجبات عبادی مالی، اصلی ترین منابع درآمدی بیت المال و بزرگترین مالیات اسلامی است. پدیداری رویکرد های متفاوت اجتماعی، اقتصادی و مقتضیات زمان، پیدایش مشاغل جدید، شرایط و وجوب آن را متغیر نموده است. این تحقیق با طرح پرسش بنیادین با هدف تجزیه وتحلیل پرداخت زکات علی رغم تصویب مالیات های متعدد به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه دست یافت؛ که فقه گوهربار شیعه در برخورد با حوادث مستحدثه و نیازهای روز به غور، تفکر و انعطاف نیاز دارد. که این امر در غیاب امام معصوم (ع) بر فقهاء و کبایر شریعت واجب است تا در طی طریق بر سبیل اجتهاد تلاش کنند و با توجه به مقتضیات زمان، مصارف بیت المال، پرداخت دو سویه، حفظ حکم وجوب زکات و تداوم آن در جامعه اسلامی، زکات و نظام مالیاتی را توامان منابع بیت المال محسوب و با در نظر گرفتن مشکلات فقهی، اجرایی، ساختاری و تقنینی با تغییر رویکردها موجبات اصلاحات اساسی و پیاده سازی نظام مالیاتی مطلوب در قالب دین اسلام مبادرت نمایند تا مثمرثمر و پاسخگو به تحولات روز باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2584168 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!