ارزیابی مقاومت کمی به نژاد 1.2 عامل پژمردگی فوزاریومی در توده های بومی خربزه با استفاده از مولفه های شاخص بیماری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بیماری پژمردگی فوزاریومی یکی از مهم ترین بیماری های خربزه (Cocumis melo L.) است که سبب خسارت 20 تا 80% در مزارع خربزه می ‏شود و در شرایط مساعد گسترش بیماری به 100% نیز می رسد. در این پژوهش 46 توده بومی خربزه جمع‏ آوری شده از نقاط مختلف استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و به همراه 2 رگه افتراقی ایزابل و شارنته‏ T به منظور شناسایی منابع جدیدی از مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی مطالعه شد. آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا شد. ریشه گیاهچه ها 14 روزه با سوسپانسیون اسپور Fusarium oxysporum f.sp.melonis نژاد 1.2 مایه زنی شد. ارزیابی مقاومت با استفاده از شاخص های سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، دوره نهفتگی بیماری، شدت بیماری و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری استاندارد شده در توده ها محاسبه گردید. بررسی تنوع مقاومت توده های مورد مطالعه با استفاده از تجزیه واریانس داده‏ ها حاکی از وجود اختلاف معنی‏ دار 1% بین توده ها برای هر چهار شاخص مورد مطالعه بود. براساس نتایج حاصل از نقشه حرارتی در ژنوتیپ ایزابل و توده قاینات مقاومت به نژاد 1.2 بیماری پژمردگی فوزاریومی وجود دارد. همچنین تجزیه خوشه ای توده ها بر اساس روش وارد منجر به شناسایی شش گروه مقاومت از 46 توده بومی مورد مطالعه به همراه دو رگه افتراقی شاهد شد. نتایج تحقیق حاضر ‏نشان داد براساس هر ‏چهار شاخص فوق ژنوتیپ ایزابل به عنوان شاهد مقاوم و توده های قاینات، تیل مگسی، تیل زرد، تیل طرق، لاکی 1 و تیل ‏کشیده دارای مقاومت به نژاد 2‏‎.‎‏1 عامل بیماری ‏پژمردگی فوزاریومی بودند.‏

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2584254 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!