اثر کروسین بر اختلال عملکردی کبد القاشده با لیپوپلی ساکارید/دی گالاکتوزآمین در موش کوچک آزمایشگاهی نر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

آسیب حاد کبدی یک سندرم کشنده است که باعث از دست رفتن سریع عملکرد کبد می شود. کروسین ماده موثره زعفران با خواص آنتی اکسیدانی، محافظتی و آنتی آپوپتوتیک است. در این مطالعه اثر کروسین بر اختلال عملکرد کبد در موش کوچک آزمایشگاهی نر ارزیابی شد.

مواد و روش کار

در این مطالعه ی پژوهشی، 28 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر (24-20 گرم) به گروه های کنترل، آسیب کبدی و دو گروه آسیب کبدی تحت تیمار با کروسین 50 یا 200 mg/kg تقسیم شدند. آسیب کبد با تزریق ترکیب لیپوپلی ساکارید/دی گالاکتوزآمین (LPS/D-Gal) به ترتیب با دوزهای 50 microg/kg و 400 mg/kg ایجاد شد. کروسین حل شده در آب مقطر به مقادیر 50 و 200 mg/kg از 3 روز قبل تا 1 ساعت قبل از القاء آسیب کبدی به طور روزانه گاواژ شد. 24 ساعت بعد از القاء آسیب، موش ها با مخلوط کتامین 120 mg/kg و گزیلازین 10 mg/kg بی هوش و پس از گرفتن نمونه خون از قلب، با رعایت مسایل اخلاقی کشته شدند. مارکرهای کبدی ALT, AST و ALP و شاخص های MDA, SOD, Cat, MPO و TNF-α سنجش شدند. داده ها با نرم افزار Graphpad Prism 9.3 و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی و سطح معنی دار p<0.05 تجزیه وتحلیل آماری شدند.

یافته ها

تجویز کروسین موجب کاهش سطوح سرمی مارکرهای کبد، MDA, MPO, TNF-α و افزایش SOD در گروه های درمان در مقایسه با گروه LPS/D-Gal گردید (05/0<p) و تغییر Cat معنی دار نبود (05/0>p).

بحث و نتیجه گیری

کروسین با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی توانست اختلال عملکردی کبد را از طریق کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب کم کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2584984 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!