شناسایی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی مدیران در سازمان های ایرانی اسلامی (پژوهشی آمیخته در آموزش وپرورش)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یکی از فرایندهای مهم مدیریت منابع انسانی در سازمان‏های آموزشی توسعه سرمایه اجتماعی مدیران است. سرمایه اجتماعی می‏تواند به مدیران آموزشی در دستیابی به اهداف و اثربخشی آموزش‏وپرورش کمک ‏کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی مدیران در سازمان‏های ایرانی اسلامی در آموزش‏وپرورش انجام شد. در این پژوهش از روش آمیخته (کیفی کمی) با راهبرد اکتشافی متوالی استفاده شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی همه صاحب نظران، استادان، و خبرگان حوزه منابع انسانی و آشنا با مباحث سرمایه اجتماعی در آموزش‏وپرورش بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند مبتنی بر گلوله‏برفی با 20 نفر از آن ها مصاحبه شد. جامعه آماری در مرحله کمی همه مدیران ارشد و میانی اداره آموزش‏وپرورش شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای 459 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کیفی مصاحبه نیمه‏ساختاریافته و در مرحله کمی پرسشنامه محقق‏ساخته بود. برای تحلیل اطلاعات در قسمت کیفی از ‏روش کدگذاری باز و محوری و در قسمت کمی از روش‏های تحلیل توصیفی، تحلیل همبستگی، و تحلیل معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی مدیران آموزش‏وپرورش عبارت اند از: پشتیبانی و شبکه‏سازی، تعامل و ارتباطات، مدیریت استعداد و توسعه مدیران، فعالیت‏های فوق برنامه، به سازی منابع انسانی، عوامل مدیریتی، و عوامل سازمانی. در قسمت کمی نیز نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم و تحلیل مدل معادلات‏ ساختاری با رویکرد حداقل مجذورات جزیی اعتبار مدل را مورد تایید قرار داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2585217 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!